ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Mittersisters

Ez az adatkezelési tájékoztató azoknak szól, akik részt vesznek a Mittersistes workshopján (a továbbiakban: Ügyfél), ahol kézműves bőr tárgyakat készíthetnek az érdeklődők helyszíni élőszemélyes instruktor vezetésével. Tájékoztatónk a workshopon való részvétellel kapcsolatban tartalmaz az Ön számára is fontos információkat, illetve a regisztráció részét képezi, ezért kérjük, olvassa el alaposan.

 

Röviden az adatkezelésről

 

A Mitterisiters workshopokat Mittersisters Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) szervezi. A workhopokon való részvétel során az Adatkezelő az Ön személyes adatait kezeli. Az adatkezelés célja, hogy Ön részt tudjon venni a workshopon, hogy az Adatkezelő üzletfejlesztési célokból adatokat gyűjtsön és hogy az Ön hozzájárulása alapján hírleveleket küldjön.

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok: név, születési idő, lakcím, állampolgárság, aláírás, email cím. 

 

Az adatokat az Adatkezelő a szolgáltatással kapcsolatos polgári jogi igények elévülési idejéig kezeli, azaz 5 évig. Ezen felül a név és a lakcím adatokat a számviteli jogszabályok elvárása szerint 8 évig. Az email címeket az Adatkezelő a hírlevelek küldéséhez való hozzájárulás visszavonásáig kezeli, de legfeljebb 2 évig.

 

Az Adatkezelő nem továbbítja másnak az Ön adatait, azonban vannak olyan szolgáltatók, akik az Adatkezelő tevékenységét támogatják (például informatikai szolgáltató, könyvelő) akik a munkájuk végzése során megismerhetik az Ön adatait (továbbiakban: Adatfeldolgozók). Ők nem minősülnek önálló adatkezelőnek, és kizárólag az Adatkezelő érdekében, az ő utasításai alapján kezelik az adatokat.

 

Önnek az adatkezeléssel kapcsolatban jogai vannak: tájékoztatást kérhet a megadott személyes adatainak kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, tiltakozhat azok kezelése ellen, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen panasza van, kérjük, forduljon hozzánk a megadott elérhetőségeken. Panasszal emellett az adatvédelmi hatósághoz és bírósághoz is fordulhat.

 

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (EU 2016/679 rendelet, a továbbiakban: GDPR) és a magyarországi adatvédelmi jogszabályok alapján jár el.

 

Részletes adatkezelési tájékoztató

 

Az adatkezelő elérhetősége: Mittersisters Korlátolt Felelősségű Társaság, 1075 Budapest, Károly körút 1. 3. em. 3. ajtó, info@mittersisters.com

 

Az adatkezelés célja: 

  1. Az Adatkezelő Mitteristers név alatt workshopokat szervez, ahol az érdeklődők kézműves bőr tárgyakat készíthetnek az Adatkezelő üzlethelyiségében helyszíni instruktor segítségével. A szolgáltatás igénybevétele díj fizetéséhez kötött, és a Felek között létrejött szerződésen alapul. A Felek között a szerződés az Adatkezelő ÁSZF-ének az elfogadásával és a helyszíni regisztrációval jön létre. A szerződés megkötéséhez, a kapcsolódó számla kiállításához szükséges a név, születési idő, lakcím, aláírás, email cím, mint személyes adatok kezelése. A születési adatok kezelésének a célja, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy az Ügyfél nem kiskorú, aminek azért van jelentősége, mert a workshopon a résztvevők éles tárgyakkal dolgoznak. Az email cím kezelése a szerződéskötés körében azért szükséges, hogy arra az Adatkezelő megküldje az elfogadott szerződéses feltételeket.
  2. Az Adatkezelő a saját üzletfejlesztése érdekében kezeli az Ügyfelek állampolgárságára vonatkozó adatot. 
  3. Az Adatkezelő hírlevelek küldése érdekében kezeli az ügyfél email címét.

Az adatkezelés jogalapja: 

  1. A név, születési idő, lakcím, aláírás, emal cím adatokat az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeli, azaz az adat olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az ügyfél az egyik fél. Ezen felül a név és a lakcím adatokat a számviteli jogszabályoknak való megfelelés érdekében is kezeli a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján.
  2. Az állampolgárság adatot az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján, azaz az ügyfél hozzájárulása alapján kezeli.
  3. Az email címet hírlevél küldése céljából az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján, azaz az ügyfél hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulását az Ügyfél bármikor visszavonhatja.

A kezelt adatok köre: Név, születési idő, lakcím, állampolgárság, aláírás, email cím.

 

Az adatkezelés tartalma: Az Ügyfelek a workshop kezdetén a helyszínen egy tablet használatával regisztrálnak a workshopra, ezen adják meg a személyes adataikat, illetve adják meg a hozzájárulást az adatkezeléshez, ahol szükséges. A helyszínen tehát elektronikusan történik az adatok felvétele, papír alapú adatkezelésre nem kerül sor. A regisztráció eredményeként az adatok az Adatkezelő informatikai rendszerébe kerülnek, ahol adatbázisokban tárolja az adatokat az Adatkezelő. Az adatfeldolgozók vagy az Adatkezelő informatikai rendszeréhez való hozzáféréssel férnek hozzá a személyes adatokhoz, vagy azokat elektronikus úton osztja meg velük az Adatkezelő. Az Ügyfelek állampolgárságára vonatkozó adatokat statisztikai célból aggregálja az Adatkezelő. A statisztikai célból létrehozott aggregált adatok részeként az állampolgárság mellett egyéb személyes adatot nem kezel az Adatkezelő, így az aggregált adatokból nem fejthető vissza, hogy az adott állampolgárság melyik személyhez tartozik. Az állampolgárság csak a szerződéses adatbázisban köthető össze az adott személlyel.

 

A kezelt adatok forrása: A személyes adatokat az ügyfelek adják meg regisztrációkor.

 

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő a szolgáltatással kapcsolatos polgári jogi igények elévülési idejéig kezeli, azaz 5 évig. Ezen felül a név és a lakcím adatokat a számviteli jogszabályok elvárása szerint 8 évig. Az email címeket az Adatkezelő a hírlevelek küldéséhez való hozzájárulás visszavonásáig kezeli, de legfeljebb 2 évig.

 

Az adatok tárolásának helye: Az adatok tárolására az Adatkezelő saját szerverein kerül sor, a szerverek Magyarország területén találhatóak.

 

Adatfeldolgozó: IT Szolgáltató, a számlakiállítás tekintetében könyvelési szolgáltatást végző, szerver és e-mail szolgáltató.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatkezelő jelen tájékoztatójában feltüntetett elérhetőségein.

Az Ön kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül (amennyiben más jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a törlést az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogait az Adatkezelő megsérti, kérjük, forduljon hozzánk. Ön továbbá jogosult jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.Tel.: +36 (30) 683-5969, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulni. 

 

About us

Experience / fun / uniquness / sustainability

Locate us

1074 Budapest, Dob utca 34, Hungary
Just follow the vibe..

Contact us

+36205571422
info@diybar.hu

Folow us