ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mittersisters

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Mittersisters Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által a Szolgáltató üzlethelyiségében kialakított közösségi térben elérhető szolgáltatásokra, elsősorban a táskakészítő workshopokra valamint a Szolgáltató által üzemeltetett https://mittersisters.com/ weboldal használatára és a weboldalon keresztül igénybe vehető szolgáltatások (a továbbiakban: Workshop vagy Szolgáltatás) igénybevételére terjed ki, és a Szolgáltató valamint a Szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Név:   Mittersisters Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:   1075 Budapest, Károly körút 1. 3. em. 3. ajtó.
Adószám:   32295016-1-42

Cégjegyzékszám: 01-09-416611

Telefonszám:  +36 20 557 1422
E-mail cím: info@mittersisters.com
Kapcsolattartó: Mitter Anna Róza

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: HOSTINGER, UAB

Székhely: Jonavos str. 60C, 44192 Kaunas, Litvánia

Telefon: +37064503378

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A jelen ÁSZF kiterjed a Workshop teljes egészén vagy részén való részvételre, függetlenül a Workshop Magyarország területén való elhelyezkedésétől és attól, hogy a Workshopra az Ügyfél előzetesen a (lent definiált) Honlapon keresztül, vagy más módon (pl.: telefonon vagy személyesen) előzetesen bejelentkezett-e.

A jelen ÁSZF hatálya szintén kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra, amely a https://mittersisters.com/ weboldalon vagy bármely aldomainjén (a továbbiakban együtt: Honlap) keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. A https://mittersisters.com/ weboldalra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a Honlap összes aloldalára.

 

A Szolgáltatás végzése során a Szolgáltatóra, és az Ügyfélre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó részei, illetve a jelen ÁSZF és a Kapcsolódó Dokumentumok rendelkezései az irányadóak.

 

Az ÁSZF-et a Szolgáltató nyilvánosságra hozza oly módon, hogy azt közzéteszi a Honlapján (https://mittersisters.com/), továbbá a Szolgáltató biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. A Szolgáltató a Workshop megkezdése előtt, az Ügyfél által elfogadott ÁSZF-et minden esetben e-mail útján is megküldi az Ügyfél részére. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét azért, ha az Ügyfél az ÁSZF-et e-mail útján bármely okból nem kapja meg.

 

A Workshopon való részvétel, illetve a Honlap használatának megkezdésével, illetve bármely további Szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos ÁSZF és a hozzá kapcsolódó Egészségügyi és Biztonsági Szabályzat, valamint Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit. A Workshopra az alábbiakban részletezettek szerint előzetesen, online regisztráló Ügyfél a regisztrációs adatlap megküldésével egyidejűleg, előzetes regisztráció hiányában pedig a személyesen jelenlévő Ügyfél a Workshopon való részvétel megkezdését megelőzően a rendelkezésére bocsátott tableten a regisztrációval egyidőben elolvassa, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos ÁSZF rendelkezéseit, valamint a kapcsolódó Egészségügyi és Biztonsági Szabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban az Egészségügyi és Biztonsági Szabályzat és Adatkezelési Tájékoztató együttesen: Kapcsolódó Dokumentumok). Valamennyi Szolgáltatásra szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF és Kapcsolódó Dokumentumok rendelkezései az irányadóak.

 

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására, melynek tényét az Ügyfél kifejezetten elfogadja. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Az ÁSZF megváltoztatása esetén azt a Szolgáltató a hatálybalépés előtt legalább 15 nappal nyilvánosságra hozza a Honlapon.

 

Ügyfélnek minősül 

minden olyan nem természetes személy, aki a Honlapon nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, úgy mint a Honlapon keresztül hirdetett Workshopra természetes személyeket regisztrál, vagy egyéb módon a Szolgáltatást természetes személyek részére igénybe kívánja venni (pl. azáltal, hogy a Szolgáltató felé rendezi a természetes személy Ügyfelek után a Szolgáltatás díját). A nem természetes személy Ügyfél vállalja, hogy az általa regisztrált vagy a Workshopra befizetett természetes személy Ügyféllel a jelen ÁSZF és a Kapcsolódó Dokumentumok tartalmát előzetesen megismerteti és kötelezi az azokban foglaltak betartására. A nem természetes személy Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa közvetített természetes személy Ügyfél szerződésszegéséért egyetemlegesen felel. 

minden olyan természetes személy, aki a Honlapon nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, úgy mint a Honlapon keresztül hirdetett Workshopra regisztrál, vagy egyéb módon a Szolgáltatást igénybe kívánja venni, illetve természetes személy Ügyfélnek minősül a Workshopon résztvevő bármely személy. A 14. életévét betöltött kiskorú természetes személy (a továbbiakban: Kiskorú Ügyfél) nagykorúsága eléréséig kizárólag szülői hozzájárulással jogosult a Workshopon való részvételre, illetve a Honlap használatára. A Workshopon való részvétel előfeltétele, hogy a Szolgáltató munkatársa részére az eredeti szülői hozzájáruló nyilatkozatot a Kiskorú Ügyfél átadja. Nem lehet Ügyfél az a természetes személy, aki 14. életévét nem töltötte be.

A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, a Szolgáltató ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Honlapon közzétett Kapcsolódó Dokumentumok.

Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

AZ IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A Workshop szolgáltatás: a Szolgáltató által kidolgozott koncepció alapján a Szolgáltató üzlethelyiségében kialakított közösségi térben – vagy a Szolgáltató által biztosított más, Magyarország területén elhelyezkedő helységben – elérhető azon szolgáltatás, melynek keretében az Ügyfél személyes jelenléttel az általa kiválasztott tárgya(ka)t saját maga részére önállóan, a Szolgáltató által a helyszínen az Ügyfél rendelkezésre bocsátott és az általa biztosított munkaeszközök és szerszámok használatával elkészíti.

A Workshopok időtartama a választott modelltől függően 0,5 -1-1,5 nap, helyszíne a Szolgáltató üzlethelyiségében kialakított közösségi tér (a továbbiakban: Üzlethelyiség), vagy a Szolgáltató által kialakított további helység (pl.: kitelepülések, céges csapatépítők esetén).

A Szolgáltatás igénybevételéhez előzetes időpont egyeztetése szükséges, amire a Szolgáltató a Honlapon keresztül biztosít lehetőséget. A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy előzetes időpont egyeztetése csak olyan időpontra lehetséges, amely az időpont egyeztetésekor – a jelen ÁSZF 2.1.7. pontjában részletezett, a Workshopon egyszerre résztvevő személyek számát is figyelembe véve – még szabadon áll. 

 

A Szolgáltató által meghatározott, a raktárkészlet függvényében az üzlethelyiségben (vagy egyéb, a Szolgáltató által megjelölt helyen) aktuálisan elérhető modellek és alapanyagok közül lehet választani. A Szolgáltató a Workshopot ezzel a feltétellel tudja biztosítani és kifejezetten kizárja a felelősségét valamely alapanyag aktuális, a Szolgáltatás időpontjában fennálló hiányával kapcsolatban. 

 

Az alkotás folyamatát a Szolgáltató munkatársa (a továbbiakban: Instruktor) segíti, aki személyes konzultáció keretében tanácsot ad a táska megtervezéséhez, igény esetén segít elkészíteni a táska egyedi szabásmintáját és összeválogatni az alapanyagokat, majd lépésről lépésre elmondja az adott modell elkészítésének folyamatát, a szükséges lépések sorrendjét, az alkalmazott technológiát ismerteti. 

 

Az Ügyfél az alkotáshoz kap egy előre összekészített toolset-et (munkaeszközök, szerszámok), amelyben minden szükséges eszköz megtalálható a kiválasztott modell elkészítéséhez, majd az Instruktor segítségével önállóan elkezdheti a kiválasztott termék elkészítését.

 

A Workshopok időtartama alatt a Szolgáltató által biztosított, a helyszínen jelenlévő Instruktortól lehetősége van az Ügyfélnek kérdezni, az alkotási folyamathoz segítséget, illetve tanácsot kérni. A Szolgáltató rögzíti, hogy az Instruktornak nem feladata az Ügyfél helyett a termék elkészítése és Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az Instruktor a Workshopon résztvevő Ügyfelek magas száma miatt nem tud az Ügyfél elvárásainak megfelelő személyre szabott segítséget nyújtani.

 

A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a Workshopon egyszerre résztvevő személyek száma korlátozott. A Szolgáltató jogosult az olyan Workshop időpontjának áthelyezésére, amelyre 2 (két) főnél kevesebb résztvevő jelentkezik. A Workshop időpontjának áthelyezéséről a Szolgáltató e-mail útján értesíti az érintett Ügyfeleket. A Szolgáltatást egyidőben – a Szolgáltató Üzlethelyiségének befogadóképességére is tekintettel – maximum 14 (tizennégy) fő tudja igénybe venni. Amennyiben a Workshop az Üzlethelységtől eltérő helyszínen kerül megrendezésre, akkor a kapacitásszám változhat, amelyet Szolgáltató minden esetben jelez az Ügyfelek számára.

 

Az Ügyfelek a Szolgáltatás igénybevétele során kizárólag a Szolgáltató által biztosított modelleket, alapanyagokat, eszközöket, szerszámokat használhatják. Szigorúan tilos a Szolgáltatás igénybevételkor az Ügyfélnek általa hozott alapanyagot vagy eszközt felhasználni, azokat a Szolgáltató Üzlethelységének, vagy más szolgáltatási területének területére bevinni. A Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét a nem által biztosított anyagok vagy eszközök használatáért és jogosult az Ügyfelet a Szolgáltatás igénybevételéből azonnali hatállyal kizárni, amint nem által biztosított alapanyag vagy eszköz használatát észleli. Ilyen esetben a Szolgáltató nem köteles a már számára kifizetett szolgáltatási díjat visszaadni.

Hírlevél szolgáltatás: A Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Honlap használata során termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információkról, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében. A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A Honlapon található Hírlevél-szolgáltatás bármely felhasználó részére elérhető. A szerződés tárgya Hírlevél esetén a Szolgáltató meghatározott időközönként küldött hírlevele, melyben tájékoztatja a Hírlevél-szolgáltatást igénybe vevőket többek között kedvezményekről, akciókról, valamint új szolgáltatás elérhetőségéről. Az adatkezelést a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint végzi.

JELENTKEZÉS A WORKSHOPRA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A személyesen megjelenő Ügyfél a Workshopon való részvétel megkezdését megelőzően a Szolgáltató által a rendelkezésére bocsátott tableten kitölti és aláírja a részvételhez szükséges adatlapot. Az Ügyfél ebben az esetben a Honlapon található, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap kitöltését követően a jelen ÁSZF, valamint a Kapcsolódó Dokumentumok kifejezett elfogadásával írásbeli szerződést köt a Szolgáltatóval. Az Ügyfél nyilatkozik arról is, hogy az ÁSZF-et és a Kapcsolódó Dokumentumok tartalmát megismerte és elfogadja, valamint adott esetben az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez önkéntesen hozzájárul. A létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre és magatartási kódexre nem utal. A szerződés tárgya a Szolgáltató Üzlethelyiségében – vagy az által meghatározott más helyen – biztosított Workshopon való részvétel. Az Ügyfél a szerződés létrejöttével vállalja, hogy a Szolgáltatás díját, annak igénybevételét megelőzően a helyszínen haladéktalanul megfizeti.

Amennyiben az Ügyfél a Honlapon biztosított Regisztráció menüpont használatával a Workshopon való részvételre előzetesen időpontot foglal, a Honlapon található elektronikus űrlap kitöltését követően bankkártyás fizetés vagy átutalás sikerességével a jelen ÁSZF, valamint ezzel egyidejűleg a Kapcsolódó Dokumentumok kifejezett elfogadásával írásbeli szerződést köt a Szolgáltatóval. Az Ügyfél nyilatkozik arról is, hogy az ÁSZF-et és a Kapcsolódó Dokumentumokat tartalmát megismerte és elfogadja, valamint adott esetben az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez önkéntesen hozzájárul. A létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre és magatartási kódexre nem utal. A szerződés tárgya a Szolgáltató Üzlethelyiségében – vagy az által meghatározott más helyen – biztosított Workshopon való részvétel. Az Ügyfél a szerződés létrejöttével vállalja, hogy a szolgáltatás díját, annak igénybevételét megelőzően a helyszínen haladéktalanul megfizeti.

A Workshopon való részvétel megkezdésének elengedhetetlen feltétele továbbá az is, hogy az Ügyfél előzetesem, írásban nyilatkozik, hogy az Egészségügyi és Biztonsági Szabályzat rendelkezéseit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kijelenti, hogy a Workshopon használandó eszközök és szerszámok megfelelő és biztonságos használatát elsajátította, és tisztában van a tevékenységből fakadó kockázatokkal, és a Workshopon saját felelősségére vesz részt.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel.

Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

Az Ügyfél által elküldött előzetes időpontegyeztetés és jelentkezés megérkezését a Szolgáltató automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során megadott adatokat. Ez a visszaigazoló email tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy jelentkezése a Szolgáltatóhoz megérkezett, illetve a kívánt időpontra a jelentkezés sikeres volt.

A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól előzetes időpontfoglalás estén, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött jelentkezésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 

Ha az Ügyfél jelentkezését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé.

Előzetes időpontfoglalás esetén a megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha technikai hiba, vagy a Szolgáltatónak felróható egyéb hiba miatt a Szolgáltató a személyesen jelen lévő Ügyfél esetében a Workshop szolgáltatás teljesítését rövid időn belül (max. 45 perc várakozás mellett) nem tudja megkezdeni. A befizetett szolgáltatási díj ebben az esetben maradéktalanul visszajár az Ügyfélnek.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Honlapon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött jelentkezési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

A Workshopon való részvételt megelőzően annak díját az Ügyfél a helyszínen készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. Átutalás esetén a részvételi díjnak a workshop kezdetéig be kell érkeznie a Szolgáltató bankszámlájára.

Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására számlát állít ki és azt emailben küldi meg.

A Honlapon szereplő árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát a Szolgáltató fenntartja.

A Honlapon szereplő árak forintban értendők. A Szolgáltató díjai bruttó árak, tartalmazzák az ÁFÁ-t, termékeik bruttó árak, tartalmazzák az ÁFÁ-T. 

 

Kedvezmények. Szolgáltató időről időre és saját belátása szerint ideiglenes vagy egyszeri kedvezményeket kínálhat saját belátása szerint meghatározott szabályok és követelmények szerint.

ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Ügyfélre (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 3. pont szerinti fogyasztó) vonatkoznak és alkalmazandók, aki a Workshop szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Amennyiben az Ügyfél a Workshopon való részvételre előzetesen egyeztetett időpontban jogosult, akkor az Ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az elküldött és visszaigazolt jelentkezés alapján maga helyett más jelenjen meg, illetve vegyen részt a Workshopon, azaz a jelentkezés átruházható.

Tekintettel arra, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy a Workshopra való előzetes jelentkezés, illetve a regisztráció és a Workshop, vagyis a Szolgáltatás megkezdése között nem telik el 14 (tizennégy) nap, így az Ügyfél a Workshopra való regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a teljesítést, vagyis a Workshopot a fogyasztót megillető 14 napos elállási idő elteltét megelőzően megkezdje.

A fogyasztó tudomásul veszi, hogy nem jogosult elállni a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése értelmében, ha a szolgáltatás teljesítése a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a ténynek a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődik meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a Szolgáltató maradéktalanul teljesítette a szerződést.

A fogyasztó tudomásul veszi, hogy nem jogosult elállni a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése értelmében minden olyan szolgáltatás vonatkozásában, amely szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki. A Szolgáltatás ezen pont alá tartozik.

Előzetes időpontfoglalás esetén az időpont módosítására a Workshop időpontja előtt legfeljebb 72 (hetvenkettő) órával van lehetőség.

Ha az Ügyfél a Workshop előtt 72 (hetvenkettő) órán túl mondja vissza a részvételt vagy a visszaigazolt jelentkezés ellenére nem jelenik meg a Workshopon, akkor a már megfizetett szolgáltatási díjat a Szolgáltató nem köteles visszafizetni, illetve az Ügyfélnek a teljes díjat ki kell fizetnie, a részvételi díj utólagos kiszámlázása útján.

Betegség esetén a Szolgáltató hivatalos orvosi visszaigazolás bemutatása vagy elküldése után tudja átírni az eredeti jelentkezést egy másik időpontra.

Szolgáltatónak joga van visszamondani a meghirdetett workshopokat, ha nincs rájuk elég jelentkező. Ebben az esetben az addig jelentkező Ügyfelek a teljes díjat visszakapják, ha azt előzetesen kiegyenlítették.

JÓTÁLLÁS

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve az ÁSZF értelmében a Szolgáltató által értékesített szolgáltatásokra jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

TERMÉKSZAVATOSSÁG

A Workshop keretében az Ügyfél által elkészített termékekre nem vonatkoznak a Szolgáltató termékszavatossági körébe tartozó termékek értékesítésére vonatkozó szabályok, hiszen a Szolgáltatónak nincsen ráhatással arra, hogy az Ügyfél az Instruktorok által javasoltak szerint készíti-e el a terméket.

FELELŐSSÉG

A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse meg. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése érdekében.

A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és egyéb tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet és megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltató területén a mindenkor hatályos nyitvatartási időben, továbbá az előzetes regisztráció biztosította időpontban a Workshopon való részvétel zavartalanul elérhető legyen, azonban annak folyamatosságát, zavartalanságát nem tudja garantálni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy meghibásodás okoznak.

 

A Szolgáltatásokat kizárólag a jelen ÁSZF-ben és a Kapcsolódó Dokumentumokban meghatározott módon, illetve a Szolgáltató üzlethelyiségében – vagy az általa megjelölt egyéb helyen – akár szóban, akár írásban meghatározott módon lehet igénybe venni. A Szolgáltatások ezen meghatározásoktól történő eltérő igénybevétele nem megengedett, az ÁSZF és a Kapcsolódó Dokumentumok Ügyfél általi be nem tartása, illetve megszegése esetén az esetlegesen keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért kizárólag az Ügyfél felel, a Szolgáltató e körben semmilyen felelősségéget sem vállal.

 

Szolgáltató minden tőle telhető erőfeszítést megtesz a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos meghatározások, instrukciók pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, azonban Szolgáltató nem vállal felelősséget az ott található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. 

 

Az Egészségügyi és Biztonsági Szabályzatban rögzített biztonsági előírások megszegése, a saját vagy mások egészégének, testi épségének veszélyeztetése esetén a Szolgáltató kizárhatja a veszélyeztető személyt a Workshopon való további részvételből, és az adott személynek a Szolgáltató helyszínét haladéktalanul el kell hagynia, amely esetben a Szolgáltató nem köteles a már megfizetett szolgáltatási díjat az Ügyfél számára visszafizetni.

 

Balesetveszély, veszélyeztető viselkedés, nem megfelelő fizikai-, vagy tudatállapot esetén a Szolgáltató kizárhatja az Ügyfelet a Workshopon való részvételből. Alkohol, kábítószer, vagy bármely más tudatmódosító szer, a belátási képességet, reflexeket, reakcióidőt lassító gyógyszer hatása alatt álló, vagy fáradt, indulatos állapotban lévő személy a saját és a többi használó védelme érdekében nem vehet részt a Workshopon. Ha a Szolgáltató az érintett Ügyfél kapcsán a szolgáltatásból történő kizárásra okot adó állapotot, magatartást, eseményt tapasztal, jogosult haladéktalanul megtiltani az adott személynek a Workshopon való további részvételt és a Szolgáltató helyszínét az adott személynek azonnal el kell hagynia, amely esetben a Szolgáltató nem köteles a már megfizetett szolgáltatási díjat az Ügyfél számára visszafizetni.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére használja és veszi igénybe. A Szolgáltató kijelenti, hogy minden ésszerű intézkedést megtett a Szolgáltatások nyújtása során esetlegesen felmerülő károk elkerülése érdekében, azonban, amennyiben az Ügyfél mégis kárt szenved, a Szolgáltató nem vállal felelősséget, kivéve, a Szolgáltató által szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért. A Szolgáltató kártérítési felelősségének e pontban rögzített korlátozásáról való tájékoztatást az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek elismeri.

SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Workshop szolgáltatás elemei, különösen a táskák szabásmintája és azok összeállítási terve, az elkészítési instrukciók szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogvédelem alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás, mint például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Szolgáltató rögzíti, hogy a Workshop tematikája, felépítés, illetve a Workshopon bemutatottak és elhangzottak (különösen, de nem kizárólagosan a táskák szabásmintája és azok összeállítási terve, az elkészítési instrukciók) a Szolgáltató üzleti titkának, védett ismeretének (know-how) illetve szellemi termékének minősülnek. Az Ügyfél a Workshopon bemutatottokat, illetve elhangzottakat semmilyen módon nem jogosult kép és/vagy hangrögzítő eszközzel rögzíteni, a Workshop bármely elemét a Szolgáltató által tartott Workshopon kívül felhasználni. A Szolgáltató különösen nagy hangsúlyt fektet a szellemi alkotásokból eredő jogainak védelmére, így a Szolgáltató jogsértés észlelése esetén minden esetben fellép a jogsértő Ügyféllel szemben.

A Szolgáltatás igénybevétele során, a kizárólag helyben, a Szolgáltató által biztosított táska szabásminták és azok összeállítási terve, az elkészítési instrukciók a Szolgáltató saját és kizárólagos tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem valamint üzleti titok és know-how védelem alatt állnak. A táska szabásminták, azok összeállítási terve és az elkészítési instrukciók, valamint a workshop egésze bármilyen módszerrel, technikával történő másolása, rögzítése, közvetítése, vagy bármilyen más módú hasznosítása (együttesen a továbbiakban: Jogsértés) tilos. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a táska szabásminták és azok összeállítási terve jogellenes, tehát a Szolgáltató engedélye nélküli felhasználása Jogsértésnek minősül. A Felek között létrejött szerződés ezen rendelkezésének Ügyfél általi megszegése esetére, az okozott kár megtérítésre a Felek kötbért kötnek ki, melynek összege: 500.000,- Ft. azaz ötszázezer forint, és amely mértékét az Ügyfél méltányosnak tartja és kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a kikötött kötbér összegét a Szolgáltató írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő 15, azaz tizenöt naptári napon belül banki átutalással teljesíti a Szolgáltató MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. Banknál vezetett 16200223-10179017-00000000 számú bankszámlájára. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt kötbér összege a Jogsértés súlyával összegszerűségükben is arányban áll. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a kötbér összegének a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, a Workshopon való részvétel, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely módon történő használatára, hasznosítására.

 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a https://mittersisters.com/ domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaikra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltató a fenti szerzői jogok megsértése esetén minden szükséges jogi lépést megtesz a szerzői és egyéb jogsértés megakadályozása, megszűntetése és az őt ért kár megtérítése érdekében.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK, PANASZÜGYINTÉZÉS

Az Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1074 Budapest, Dob utca 34.

Telefonszám: +36 20 557 1422

E-mail: info@mittersisters.com

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben van rá lehetősége, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására a panasz jellegéből adódóan nincs lehetőség, vagy ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen, az üzlethelyiségben közölt szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez postai úton eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

 

A Szolgáltató a benyújtott panaszokat igyekszik békés úton rendezni. Amennyiben Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során békés úton nem rendeződik, az Ügyfél a fővárosi, illetve megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei valamint a békéltető testületei előtt kezdeményezhet panasztételi illetve békéltető testületi eljárást.

Budapesti Békéltető Testület:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Postán: 1253 Budapest, Pf.:10.,

Telefon: +36 (1) 488 21 31

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefon: +36-1-450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Az Ügyfél jogosult a fentieken kívül az Európai Unió Online Vitarendezési Felületét igénybe venni. (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU)

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023. augusztus 1.

 

© minden jog fenntartva – Mittersisters Kft. – 2023
About us

Experience / fun / uniquness / sustainability

Locate us

1074 Budapest, Dob utca 34, Hungary
Just follow the vibe..

Contact us

+36205571422
info@diybar.hu

Folow us